Δημοτικό Σχολείο Αγνάντων

Καλώς ήρθατε!

Το Δημοτικό Σχολείο Αγνάντων Πηνείας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του! Ένα μικρό σχολείο σε ένα όμορφο απομακρυσμένο χωριό. . .

Το Συνέδριο στη Δίβρη το Σεπτέμβριο του 2010


Επανερχόμαστε για λίγο με σκοπό να ενημερώσουμε τους αγαπητούς επισκέπτες μας για το συνέδριο στην ορεινή κωμόπολη Δίβρη. Όπως είχαμε δημοσιεύσει πριν από μερικούς μήνες, η ορεινή Ηλεία θα αποτελέσει τον τόπο συνάντησης των ερευνητών που μελετούν τον πολιτισμό της Ηλείας. Οι μέρες, όμως, πλησιάζουν και καθώς αναφέρει ο καθηγητής Αθ. Φωτόπουλος οι κύριοι σύνεδροι, πιστοί θεράποντες της επιστήμης, θα κληθούν για να καταθέσουν τον πνευματικό τους οβολό και να προσεγγίσουν διάφορες πλευρές του ηλειακού παρελθόντος. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από διάφορα μέρη της πατρίδας μας θα προσέλθουν, για να συμβάλουν στην προώθηση της έρευνας, ν’ αλληλογνωριστούν και να θέσουν κοινωνικούς στόχους για το μέλλον.
Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»
(∆ΙΒΡΗ [ΛΑΜΠΕΙΑ] 10-12 Σεπτεµβρίου 2010)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Σας ϖροσκαλούµε να ϖαρακολουθήσετε το Β΄ Εϖιστηµονικό Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισµού της Ηλείας µε θέµα: Ιστορία και µνηµεία της Ηλείας.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν την Παρασκευή 10 Σεϖτεµβρίου 2010, ώρα 6.15 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ίβρης Ηλείας.
Με τιµή
Πνευµατικό Κέντρο ∆ίβρης

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πνευµατικό Κέντρο ∆ίβρης Ηλείας
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:
Σωτήρης Χ. Σωτηρόπουλος, ιατρός, Πρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου ∆ίβρης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Σεπτεµβρίου, ώρα 6.15 µ.µ.
Έναρξη – Προσφωνήσεις
Σεβασµιώτατος µητροπολίτης Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η επίδρασις της Ορθοδόξου Λατρείας στον ηλειακό λαό και η πρόσφατη προ-
σπάθεια µεταγλωττίσεώς της.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών
Ηλειακή Σχολή: µία ελάσσων σωκρατική σχολή και ο Φαίδων ο Ηλείος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, Αρχαιολόγος, δ.Φ., ∆ιευθυντής 25ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
Η Αγία Τριάδα της ∆ίβρης και η θέση της στην υστεροβυζαντινή ναοδοµία της
Ηλείας.
ΣΥΜΕΩΝ µοναχός ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ, ιερά µονή Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών
Οι σχέσεις της ιεράς µονής Παναγίας Νοτενών µε την Ηλεία.
∆ιάλειµµα
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ∆ιδάκτορας Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Επισκόπηση της οικιστικής και κοινωνικής κατάστασης της προορλωφικής Η-
λείας µέσα από οθωµανικές πηγές.
ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ, Αρχαιολόγος, δρ. Ιστορίας - Αρχαιολογίας Πανεπιστη-
µίου Κρήτης
Αρχαιολογία και πολιτική: Τα γλυπτά της Ολυµπίας και η επιθυµία των Ηλεί-
ων για ενότητα των Ελλήνων.
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΡΕΠΠΑΣ, Συγγραφέας, εκδότης των ετήσιων περιοδικών συγγραµµά-
των «Μεσσηνιακά Χρονικά» και «Μεσσηνιακό Ηµερολόγιο»
Ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1825-1826 για τον Παπουλάκη (Αγιοπατέρα)
των Τριποτάµων.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ
, Αρχαιολόγοι, Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων, Αρχαία Ολυµπία
Βιοµηχανικά Μνηµεία της πόλης του Πύργου: Μια πρώτη προσέγγιση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Σεπτεµβρίου, ώρα 8.00 π.µ.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΛΙΟΥ, Εκπαιδευτικός
Κριτική στην «Λυγερή» του Καρκαβίτσα µέσα στο ιστορικό-κοινωνικό πλαί-
σιο της εποχής
ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ, ∆ηµοσιογράφος
Νικόλαος Σκανδάµης, ένας θεατράνθρωπος στην Αµαλιάδα των αρχών του
20ού αιώνα.
ΠΑΝΑΓ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Θεολόγος, Πρ. ∆ιευθ. Β/µιας Εκπαίδευσης Αχα ας
Οι νερόµυλοι της ∆ερβινής. Μνηµεία λαϊκού πολιτισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, Οικονοµολόγος, Πανεπιστήµιο Πατρών
Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στην ορεινή Ηλεία µε έµφαση στην
περιφέρεια ∆ίβρης κατά την περίοδο της Β΄ Βενετοκρατίας (1687-1715).
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ∆ιδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Η βενετική περίοδος της Ιστορίας της Ηλείας (1687-1715).
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΚΩΤΟΣ, Ιστορικός, Υποψ. διδάκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μοναστηριακά Ηλείας κατά τη Β΄ Βενετοκρατία (1687-1715).
∆ιάλειµµα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ, Φιλόλογος, ∆ιευθύντρια Γυµνασίου
«Εκ Λαµπείας Ηλείας ορµώµενοι»: Προσωπικότητες του ηλειακού χώρου µε
καταγωγή από τη ∆ίβρη.
ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ, Καθηγητής, τ. ∆ήµαρχος Γαστούνης
Η εµποροπανήγυρη της Γαστούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ∆ρ Ιστορίας, ΣΕΠ στο ΕΑΠ (Ελλην. Πολιτισµός)
Θρύλος Πάτρης: η προσέγγιση του δηµοτικού τραγουδιού.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Ιστορικός ερευνητής
Ευρωπαίοι και Αµερικανοί ιεραπόστολοι στην ορεινή Ηλεία τον 19ο αιώνα
(1828-1898).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Φοιτήτρια Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η συλλογική µνήµη ως στοιχείο διαµόρφωσης της τοπικής πολιτισµικής ταυ-
τότητας: Η περίπτωση του µνηµείου των θυµάτων σεισµού στο Χάβαρι Η-
λείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Σεπτεµβρίου, ώρα 6.00 µ.µ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΛΑΣ, Σχολικός Σύµβουλος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Εξέλαση, ένας θεσµός αλληλεγγύης στην Ηλεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εκλεγµένος Επίκ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Αιτήµατα Γαστουναίων και Επτανησίων για δηµιουργία οικισµού στην Κυλλή-
νη και ∆ιβριωτών για εγκατάσταση στον κάµπο της Ηλείας (1830-1840).
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ιατρός, Πρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου ∆ίβρης
Η συµβολή της κωµόπολης ∆ίβρης στον Αγώνα του 1821.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτορας (υπό διορισµό) Σύγχρονης Ελληνι-
κής Ιστορίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Ο Ηλείος γεωπόνος Ασηµάκης Ηλιόπουλος: διεθνής δραστηριότητα και συµβολή στην γεωργική ανάπτυξη του Ελληνικού Κράτους.
∆ιάλειµµα
ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΚΗ, Υπεύθυνη Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστηµίου Πατρών
Τάσης Καζάζης: ένας ευφυής, ένθερµος και ανιδιοτελής πατριώτης εκ ∆ίβρης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΠΟΣ, Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Σχόλια του Στεφ. Στεφανόπουλου στις φιλοσοφικές απόψεις του Νικόλαου
Μπερντιάεφ περί πνευµατικής επανάστασης.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΟΥΧΛΗΣ, Εκπαιδευτικός, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Παν/µίου Αθηνών
Το ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµπείας κατά την περίοδο 1835-1847.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών
Το φιλολογικό ηµερολόγιο «Αυγή» Πύργου (1933-1936).

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Σεπτεµβρίου
Την Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου, ώρα 8.45΄ π.µ. οι σύνεδροι θα παρακο-
λουθήσουν τη Θεία Λειτουργία στην Άνω Μονή Παναγίας της Χρυσο-
πηγής ∆ίβρης. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στη µονή, περίπατος στο πέ-
ριξ ελατοδάσος και παράθεση γεύµατος